Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj šole ter v tem okviru tudi temeljni cilj svetovalne službe v šoli je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo. Svetovalna služba v šoli pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci v šoli in vzgojno-izobraževalna ustanova kot celota čim bolj uspešni pri uresničevanju temeljnega in v tem okviru vseh drugih sistemsko zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev. Svetovalna služba v šoli opravlja interdisciplinarno zasnovano strokovno delo v šoli za šolo.
Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja prekosvetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.


ŠOLSKE SVETOVALNE DELAVKE:

PEDAGOGINJA, Mojca Guček, univ. dipl. ped.

  • telefon 03-7800 555 ali 031/690 246,
  • dopoldanske govorilne ure: vsak torek od 7.30 do 8.15, v času govorilnih ur in roditeljskih sestankov ter po predhodnem dogovoru, na podružnicah prosim za predhodne telefonske dogovore,
  • konzultacije in govorilne ure: vsak prvi četrtek v mesecu od 16.00 do 17.00 ure (možno tudi po dogovoru), na podružničnih šolah po dogovoru,
  • e-mail: mojca.gucek@guest.arnes.si,
  • pošta: Mojca Guček, OŠ Vojnik, Prušnikova 14, 3212 Vojnik

SOCIALNA PEDAGOGINJA, Urška Kovač Jurčenko, univ. dipl. soc. ped.

  • telefon 03/7800 578 ali 031/690 235,
  • dopoldanske govorilne ure: vsak ponedeljek od 7.30 do 8.15, v času govorilnih ur in roditeljskih sestankov ter po predhodnem dogovoru, na podružnicah prosim za predhodne telefonske dogovore,
  • konzultacije in govorilne ure: vsak prvi četrtek v mesecu od 16.00 do 17.00 ure (možno tudi po dogovoru), na podružničnih šolah po dogovoru,
  • e-mail: urska.kovac-jurcenko@guest.arnes.si,
  • pošta: Urška Kovač Jurčenko, OŠ Vojnik, Prušnikova 14, 3212 Vojnik

PSIHOLOGINJA Valerija Podlesnik univ. dipl. psih.

  • telefon 03/7800 579
  • dopoldanske govorilne ure po dogovoru, v času govorilnih ur in roditeljskih sestankov, na podružnicah prosim za predhodne telefonske dogovore,
  • konzultacije in govorilne ure: vsak prvi četrtek v mesecu od 16.00 do 17.00 ure (možno tudi po dogovoru), na podružničnih šolah po dogovoru,
  • e-mail: valerija.podlesnik@guest.arnes.si
  • pošta: Valerija Podlesnik, OŠ Vojnik, Prušnikova 14, 3212 Vojnik


 (Plakat v PDF formatu!)


Pedagoginja – delovna področja:svetovalnap

  • vpis šolskih novincev, koordinacija roditeljskega sestanka in uvajalnih uric;
  • vključevanje v oblikovanje oddelkov;
  • koordinacija dela z učenci z učnimi težavami in učenci s posebnimi potrebami;
  • koordinacija dela z nadarjenimi učenci, organizacija tabora za identificirane nadarjene učence;
  • izvajanje dodatne strokovne pomoči;
  • svetovanje in sledenje napredka učencev, ki potrebujejo pomoč oz. svetovanje;
  • vodenje zbirk osebnih podatkov;
  • svetovalno delo z učenci;
  • svetovalno in posvetovalno delo s starši;
  • svetovalno in posvetovalno delo z učitelji;
  • vključevanje v oddelčne skupnosti v smislu preventivnih delavnic ali v obliki dejavnosti pomoči;
  • načrtovanje, spremljanje in evalvacija šolskega svetovalnega dela;
  • vpisi in prepisi učencev;
  • podajanje strokovnega mnenja o ponavljanju, akceleraciji in prešolanju učenca;
  • timsko delo z učitelji, izvajalci DSP, vodstvom in zunanjimi strokovnjaki;
  • sodelovanje pri načrtovanju strokovnih izpopolnjevanj za učitelje in strokovnih predavanj za starše;
  • vključevanje v strokovne time in aktive ter študijske skupine;
  • sodelovanje z zunanjimi institucijami (CSD, ZD, ZŠ …).

Socialna pedagoginja – delovna področja:

  • koordinatorica nacionalnega preverjanja znanja;
  • vodenje karierne orientacije za učence tretje triade;
  • izvedba roditeljskega sestanka za starše učencev 9. razredov – vpis v srednje šole;
  • vključevanje v oblikovanje oddelkov;
  • vpis v srednje šole;
  • svetovanje in sledenje napredka učencev, ki potrebujejo pomoč oz. svetovanje;
  • delo z učenci, ki imajo čustvene in vedenjske težave;
  • vodenje zbirk osebnih podatkov;
  • svetovalno delo z učenci;
  • svetovalno in posvetovalno delo s starši;
  • svetovalno in posvetovalno delo z učitelji;
  • vključevanje v oddelčne skupnosti v smislu preventivnih delavnic ali v obliki dejavnosti pomoči;
  • načrtovanje, spremljanje in evalvacija šolskega svetovalnega dela;
  • iskanje in nudenje oblik podpore in pomoči socialno ogroženim učencem;
  • koordinacija zobozdravstvene preventive;
  • koordinacija sistematskih pregledov z ZD Celje;
  • koordinacija Vzgoje za zdravje;
  • koordinacija izobraževanja na domu;
  • timsko delo z učitelji, izvajalci DSP, vodstvom in zunanjimi strokovnjaki;
  • sodelovanje pri načrtovanju strokovnih izpopolnjevanj za učitelje in strokovnih predavanj za starše;
  • vključevanje v strokovne time in aktive ter študijske skupine;
  • sodelovanje z zunanjimi institucijami (CSD, ZD, ZŠ …).

Psihologinja – delovna področja:

  • koordinacija dela z nadarjenimi učenci,
  • psihološka pomoč otrokom in staršem,
  • svetovanje in sledenje napredka učencev, ki potrebujejo pomoč oz. svetovanje; 
  • vodenje zbirk osebnih podatkov;
  • svetovalno delo z učenci;
  • svetovalno in posvetovalno delo s starši;
  • svetovalno in posvetovalno delo z učitelji;
  • vključevanje v oddelčne skupnosti v smislu preventivnih delavnic ali v obliki dejavnosti pomoči;
  • podajanje strokovnega mnenja o ponavljanju, akceleraciji in prešolanju učenca;
  • timsko delo z učitelji, izvajalci DSP, vodstvom in zunanjimi strokovnjaki;
  • sodelovanje pri načrtovanju strokovnih izpopolnjevanj za učitelje in strokovnih predavanj za starše;
  • vključevanje v strokovne time in aktive ter študijske skupine;
  • načrtovanje, spremljanje in evalvacija šolskega svetovalnega dela;
  • sodelovanje z zunanjimi institucijami (CSD, ZD, ZŠ …).