ŠOLSKA SKUPNOST

skupnost

Skupnost učencev šole združuje vse oddelčne skupnosti. Skrbi za uveljavljanje pravic in interesov vseh učencev. Vsaka oddelčna skupnost je zastopana z dvema izvoljenima predstavnikoma.


Naloge skupnosti učencev:

  • zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti (na razrednih urah) v zvezi s programom pouka, dnevov dejavnosti, interesnih dejavnosti ipd.
  • spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja razrednika, ravnateljico in ostali učiteljski zbor na morebitne kršitve
  • načrtuje in organizira skupne akcije
  • predlaga izboljšave bivalnega okolja (čistilne akcije, zbiranje odpadkov …)
  • spodbuja oddelčne skupnosti za različna tekmovanja
  • spremlja in spodbuja posebne dosežke učencev in jih objavi na šolskem radiu

 

Izvršilni organ Skupnosti učencev je ŠOLSKI PARLAMENT.


Spletno mesto ŠOLSKEGA PARLAMENTA

šolski