ŠPORT

Učenec bo s pomočjo kakovostne, dovolj intenzivne in varne športne vadbe izboljšal svojo gibalno kompetentnost, tako da bo:

    •  ustrezno gibalno učinkovit glede na svoje značilnosti in stopnjo biološkega razvoja;
    •  usvojil nekatere nove spretnosti in znanja, ki mu bodo omogočala varno in odgovorno sodelovanje v različnih športnih dejavnostih pri pouku in v prostem času;
    •  razumel pomen vsakodnevnega gibanja in športa ter njunih vplivov na oblikovanje dejavnega življenjskega sloga.

Učenec se bo seznanil z vsebinami, ki so prisotne pri vsakodnevni športni vadbi učencev (teki, skoki, plezanja, akrobatske prvine) in s številnimi novimi vsebinami, ki jih ni v rednem programu predmeta šport.

Ocenjevanje predmeta je številčno. V šolskem letu je potrebno pridobiti vsaj 3 ocene.


 

.
UMETNOST (likovna)

Umetniško izražanje je človekova potreba, vezana na področji ustvarjalnosti in inovativnosti. Neobvezni i

zbirni predmet UMETNOST je v letošnjem letu namenjen navdušenim mladim likovnim ustvarjalcem.

Predmet spodbuja njihovo kreativnost in vzbuja radovednost. Učenci se z umetnostjo sproščajo, razvijajo interese in pozitiven odnos do umetnosti in kulture. Z ustvarjalnim izražanjem gradijo tudi odnos do okolja in pri tem osebnostno rastejo.

Učenci bodo: ustvarjalno uporabljali likovne prvine, oblikovali nove estetske celote, spoznavali različne materiale in tehnike, svobodno in zavestno ustvarjali likovno nalogo, spoznavali in interpretirali likovna dela umetnikov.

Učenci bodo spoznavali in uporabljali najrazličnejše materiale in tehnike, že znane likovne prvine bodo oblikovali v nove skladne celote, ugotavljali, da z likovnimi materiali in orodji lahko ustvarjalno izdelajo novo likovno podobo ter usvojili razliko med likovno tehniko, likovnim motivom in likovno nalogo.

Naučili se bodo izdelovati lutke in pripravili enostavno lutkovno predstavo.

Z nastalimi izdelki bodo sodelovali na različnih likovnih natečajih, z nekaterimi pa popestrili šolske hodnike in s tem pripravili šolsko razstavo.

Ocenjevanje predmeta je številčno. V šolskem letu je potrebno pridobiti vsaj 3 ocene.


 

.
NEMŠČINA

Pri neobveznem izbirnem predmetu nemščina se učenci spoznavajo z jezikom na igriv, sproščen, zabaven, zanimiv in otrokom prijeten način.

Pri pouku uporabljamo veliko slikovnega materiala, didaktičnih iger, pojemo pesmi, se učimo izštevanke in s pomočjo kreativnih delavnic izdelujemo lutke, s katerimi uprizorimo zgodbo, ki smo jo pred tem prebrali. Pri pouku ne uporabljamo učbenika, učenje jezika pa poteka bolj v obliki konverzacije.

Naš pouk je pester in zanimiv ter upošteva najnovejša dognanja raziskav o poučevanju in učenju. Na podlagi večletnih izkušenj prilagajamo pouk situaciji v razredu in skrbimo za to, da dodaten jezik otrokom ne povzroča obremenitve ali stresa. Pri pouku nemščine se povezujemo tudi z zunanjimi inštitucijami (na primer Goethe Institut) in šolami iz nemško govorečih dežel.