Javni poziv za dodelitev računalniške opreme v izposojo v letu 2024
(1. javni poziv)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je v petek, 12. aprila 2024, na svoji spletni strani objavil Javni poziv za dodelitev računalniške opreme v izposojo v letu 2024.

Na javni poziv se lahko prijavi vlagatelj, ki na dan objave javnega poziva izpolnjuje oba pogoja:

  • je upravičenec do otroškega dodatka, uvrščen v prvi dohodkovni razred;
  • ima vsaj enega otroka, ki je vključen v osnovnošolsko izobraževanje.

Rok za oddajo vlog prične teči 22. 4. 2024 in traja do 22. 6. 2024 oziroma do razdelitve razpoložljive
računalniške opreme.

Način oddaje vlog: Na vlogi je potrebno izpolniti vsa obvezna polja, jo podpisati in poslati po pošti ali vložiti osebno na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana. Na kuverti naj bo pripis: »Vloga za 1. javni poziv MIRO«.

Vlagateljem svetujemo oddajo vloge s priporočeno pošto v izogib gneči pri osebni oddaji vlog.

Kako lahko oddate vlogo:

  • priporočeno poštno pošiljko; za datum in uro prejema vloge se šteje oddaja priporočene poštne pošiljke na pošto;
  • navadno poštno pošiljko; za datum in uro prejema vloge se šteje dan, ko sklad prejme vlogo, čas prejema pa bo za vse navadne pošiljke tega dne 9.00;
  • osebno v prostorih sklada v času poslovnih ur.

Bližnjice do dokumentov, ki so vezani na javni poziv: